[light] [dark]

Hans Koller and Friends
Audimax der Technischen Universität, Vienna

[Return to list]

April 26, 1986 (7 items; TT = 85:58)
Audimax der Technischen Universität, Vienna
Source/Quality: RB (B+)

Kenny Wheeler (tpt, flh); Albert Mangelsdorff (tb); Hans Koller (sss, ss, ts); Wolfgang Puschnig (ss, ts); Manfred Balasch (ss, ts); Bernd Konrad (ss, bs); Attila Zoller (g); Paul Schwarz (p); Jürgen Wuchner (b); Janusz Stefanski (d)

1 Constantin Brancusi Suite (H. Koller) (inc) 47:39
2 Jeannerette (H. Koller) 17:28
3 Lush Life (B. Strayhorn) (Koller solo) 4:26
4 Hommage à Webern (H. Koller) 3:22
5 Song One (K. Wheeler) 2:42
6 Variation # 1 on Brancusi Suite (H. Koller) (encore) 3:26
7 Variation # 2 on Brancusi Suite (H. Koller) (encore) 6:55

All original content on this website is licensed by Peter Losin under a Creative Commons License